Soạn bài: Tác giả Tố Hữu

Soạn bài: Việt Bắc

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Đò lèn

Soạn bài: Đò lèn

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Bác ơi!

Soạn bài: Bác ơi!

Soạn bài: Tự do

Soạn bài: Tự do

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận