Soạn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Soạn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn bài: Phát biểu tự do

Soạn bài: Phát biểu tự do

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài: Văn bản tổng kết

Soạn bài: Văn bản tổng kết

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài: Bộ đề ôn tập văn học lớp 12 kỳ 2

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

Soạn bài: Tổng hợp bài kiểm tra kiểm tra ngữ văn lớp 12

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12