Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Soạn bài: Người lái đò sông Đà

Soạn bài: Người lái đò sông đà

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ

Soạn bài: Vợ Nhặt

Soạn bài: Vợ Nhặt

Soạn bài: Rừng xà nu

Soạn bài: Rừng xà nu