Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Nghị luận văn học

Soạn bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Soạn bài: Luật thơ

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo)

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo)

Soạn bài: Luật thơ

Soạn bài: Luật thơ

Soạn bài: Luật thơ

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Tây tiến

Soạn bài: Tây tiến