Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Việt Bắc (tiếp theo)

Soạn bài: Việt Bắc

Tố Hữu

Soạn bài: Tác giả Tố Hữu

Soạn bài: Việt Bắc

Đất nước

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Đất nước

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Dọn về làng.

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Dọn về làng

Đò lèn

Soạn bài: Đò lèn

Soạn bài: Đò lèn

Đàn Ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Bác ơi!

Soạn bài: Bác ơi!

Soạn bài: Bác ơi!

Tự do

Soạn bài: Tự do

Soạn bài: Tự do

Tiếng hát con tàu  

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Tiếng hát con tàu