Bài Thơ: Thế Gian Vô Thường (Tác giả: Ngạo Thiên)

Thế Gian Vô Thường là một thi phẩm giàu giá trị cao cả của nhà thơ Ngạo Thiên. Mặc dù là một gương mặt trẻ trong làng…