TOP +10 Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Lúa Quê Em Mới Nhất 2017

TOP 10 bài văn thuyết minh về cây lúa quê em, cây lúa nước Việt Nam đã in sâu vào tiềm thức mỗi người, mỗi đứa trẻ. Hình ảnh cây lúa cùng như những đứa trẻ lớn lên từng ngày qua năm tháng với đồng quê trong xanh, hương lúa thơm ngát một vùng trời. Bài văn thuyết minh về cây lúa quê em muốn gửi gắm hay lời nhắn nhủ muốn các e luôn nhớ về quê hương đất nước con người, không quyên đi nguồn cội nơi mình đã sinh ra đặc biệt là cây lúa, những cánh đồng hay những hành tre đều mang những kỉ ức tuổi thơ không bao giờ quyên.

Hãy cùng Tiepsucmuathi.edu.vn cùng giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về hình ảnh cây lúa Việt Nam, cũng như bài văn thuyết mình về cây lúa để bạn học tốt hơn và nhớ nhé đừng quyên những kí ức tuổi thơ, kí ức về cây lúa đã cùng ta trưởng thành trên con đường đời.

Bao xa cách nay về thăm lại
Cánh đồng làng nhẫn nại công cha
Ngạt ngào hương lúa toả xa
Đượm mồ hôi mẹ rớt qua tháng ngày !
TOP +10 Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Lúa Quê Em Mới Nhất 2017

Bài văn thuyết minh về cây lúa quê em mới nhất 2017

Các bạn đã sẵn sàng chưa ? Vậy chúng ta hãy cùng bắt vào thuyết minh về cây lúa Việt Nam nhé. Cũng như ao bài văn khác đều có các phần mở bài, thân bài, kết bài để tạo nên môt bài văn thuyết minh đầy đủ nhất. Hãy học hỏi những bài thuyết minh dưới để các bạn có ý tưởng hay cho bài văn phân tích của mình.

Bài Làm 1  : Bạn hãy thuyết minh về cây lúa nước của làng quê Việt Nam

Mở bài : ?ừ ??à? đờ? ???, ?â? ?ú? đã ?ắ? ?ó ??â? ???ế? ?ớ? ??? ??ườ?, ?à?? ??ê ??ệ? ???. ?ằ?? ?ạ? ?ạ? – ?ạ? ??ọ? ??ờ? ??? ???, ???? ??ê? đã ?à? ?ê? ?á?? ??ư??, ?á?? ??ầ? ?ượ?? ??ư?? ??? ??ờ? ?à đấ? – để ?í?? ?â?? ??? ?ù??. ??í?? ?ì ??ế, ?â? ?ú? ?ướ? đã ??ở ??à?? ?ộ? ?é? đẹ? ?ă? ?ó? ?ủ? ??ườ? ??ệ?. ?ì?? ả?? ?ủ? ?â? ?ú? ?à ??ườ? ?ô?? ?â? đã ??ở ??à?? ??ữ?? ?ả?? ?à? ??ô?? ??ể ???ế? ????? ?ứ? ????? ?ủ? ?à?? ??ê ??ệ? ??? ?â? ??ờ ?à ?ã? ?ã? ?ề ???.

?ú? ?à ?ộ? ??ự? ?ậ? ??ý ??á, ?à ?â? ??ồ?? ???? ??ọ?? ??ấ? ????? ??ó? ??ũ ?ố?, ?à ?â? ?ươ?? ??ự? ??í?? ?ủ? ??ườ? ??ệ? ??? ?ó? ??ê?? ?à ??ườ? ?â? ??â? Á ?ó? ?????. ?ú? ???ộ? ??à? ??â? ??ả?. ??â? ?â? ?ú? ??ò? ???? ??à?? ?ừ?? ?ó?? ?à ?ắ?. ?ó?? ??ườ?? ?ỗ?? ??ộ?, ??ỉ ?ó ??ầ? ?ắ? ?à đặ?. ?á ?ú? ?ó ???ế? ?à? ?à ?ỏ??,?ọ? ??? ????? ??â?, ?ặ? ?á ??á?, ?â? ?á ??ạ? ???? ????. ?ù? ??ờ? ?ì ???? ??ưở??, ??á? ???ề? ?à ?á ?ú? ?ó ?à? ??á? ????. ??? ?ú? ??í? ??ả ???? ?à? ?à??. ?ễ ?ủ? ?â? ?ú? ??ô?? ?à? ?ắ?, ??ườ?? ?ọ? ?ớ? ???? ??à?? ??ù? ?á? ??ặ? ?à? ?ù? để ??ữ ??? ??â? ?ú? ??ẳ?? đồ?? ??ờ? ?ú? ?ưỡ?? ??ấ? ??ô? ??â? ?â?. ??? ?ú? ??ỏ ??ắ?, ?ọ? ??à?? ???ề? ??ù? ?à?. Đ?ề? đặ? ??ệ? ?ủ? ?â? ?ú? ?à í? ?? để ý đế?. ??? ?ú? ?ũ?? ??í?? ?à ??ả ?ú? đồ?? ??ờ? ??ở ??à?? ?ạ? ?ú? ??? ?à?. ??? ?ú? ??ô?? ?ó ?á?? ???, ??ỉ ?ó ??ữ?? ?ả? ??ỏ ??? ?ọ? ?ấ? ???ỵ ở ?ê? ?????. ?ú? ??? ?ú? ?ở, đầ? ???ỵ ??ò ?? ???à?, ?ó ?ộ? ??ù? ?ô?? để ??é? ?ạ? ??ấ?. ??? ?ú? ?ự ??ụ ??ấ? ?ồ? ??ế? ??à?? ??ả. ??ấ? ???? ?ộ? ????? ??ả ??ô đặ? ?ạ? ?ầ? ?à ??ế? ??à?? ?ạ? ?ú? ??í? ?à??.
??ướ? đâ?, ??ườ? ??ệ? ??ỉ ?ó ??? ?ụ ?ú?: ???ê? ?à ?ù?. ??à? ???, ???? ?ọ? ??á? ???ể?, ?ỗ? ?ă? ?ó ???ề? ?ụ ?ố? ??ế? ????. ??ồ?? ?ú? ??ả? ??? ???ề? ???? đ?ạ?: ?ừ ?ạ? ??ó? ?ả? ?ầ? ??à?? ?â? ?ạ; ?ồ? ??ổ ?â? ?ạ ?ấ? ??ố?? ??ộ??. ??ộ?? ??ả? ?à? ?ừ?, ?à? đấ?, ?ó? ??â?. ??ộ?? ??ả? ?â? ?ấ? ?ướ?. ??? ?ú? đẻ ??á?? ??à?? ?ừ?? ?ụ? (đ??? ??ì ??? ?á?) ?ạ? ??ả? ?à? ?ỏ, ?ó? ??â?, ??ệ? ?â? ?ọ. ?ồ? ?ú? ?à? đò??, ??ổ ?ô?? ?ồ? ?ạ? ?ú? ??ắ? ?ạ?, ??í? ?à??. ??ườ? ?ô?? ?â? ?ắ? ?ú? ?ề ??ố? ?ạ?, ??ơ? ??ô, ??? ?á? ??à?? ?ạ? ?ạ?… ??ế? ??? ?ô?? ?ứ? ?ủ? ??à ?ô?? để ?ó ?ạ? ?ạ? ??ô? ?ố?? ??? ??ườ?.

?ạ? ?ạ? ?ó ??? ??ò ?ô ?ù?? ???? ??ọ?? đố? ?ớ? đờ? ?ố?? ?ậ? ??ấ? ?ủ? ??ú?? ??. ?ạ? ?ạ? ???? ?ấ? ??ấ? ???? ?ưỡ?? ???ế? ?ế?, ?ấ? ?ầ? ???ế? ??? ?ơ ??ể ??? ??ườ?. ???à? ??ệ? ??ô? ?ố?? ??? ??ườ?, ?ạ? ?ú?, ?ạ? ?ạ? ?ò? ?ắ? ?ó ?ớ? đờ? ?ố?? ???? ??ầ? ?ủ? ??ườ? ??ệ?. ?ó ???ề? ??ạ? ?ạ?: ?ạ? ?ẻ, ?ạ? ?ế?… ?ạ? ?ế? ?ù?? ?à? ?á?? ??ư??, ?á?? ??ầ? ?à ??? ??ạ? ?á?? ????ề? ??ố?? ?ủ? ??? ??ườ? ??ệ? ??? ????? ?ị? ?ế? ????ê? Đá?. ?á?? ??ư??, ?á?? ??ầ? ?ò? ?ắ? ??ề? ?ớ? ???? ??ê? ??ờ? ??? ?ù?? ?ự?? ?ướ?. ?ú? ?ế? ??? ?ò? ?ù?? để ?à? ?ố? – ?ộ? ??ứ? ??à ????? ?ị?? ?ủ? ??ườ? ?à ?ộ?. ?ạ? ?ế? ?ù?? để đồ ?á? ??ạ? ?ô? – ?ộ? ?ó? đồ ?ễ ??ô?? ??ể ???ế? ??ê? ?à? ??ờ ?ủ? ??ườ? ??ệ? ??? ????? ??à? ?ế? ?à ??à? ?ú?? ??ỗ ?ổ ??ê?. Đồ?? ??ờ? ?ô? ?ũ?? ?à ??ứ? ??à ???? ???ộ? ?ằ?? ??à?. ?ừ ?ú? ?ạ?, ??ườ? ??ệ? ?ò? ?à? ?ấ? ???ề? ??ạ? ?á?? ??ư: ?á?? đ?, ?á?? đú?, ?á?? ??ò, ?á?? ?ẻ, ?á?? ?ế?, ?á?? ??ở, ??á?… ?ế? ??ô?? ?ó ?ạ?, ??ậ? ?à ??ó ??ă? ????? ??ệ? ?ạ? ?ê? ?ề? ?ă? ?ó? ẩ? ??ự? ???? ?ả? ?ắ? ?ă? ?ó? ??ệ? ???.
??à? ???, ?ướ? ?? đã ??? ?ạ? đượ? ?ầ? ?0 ??ố?? ?ú? đượ? ?ô?? ??ậ? ?à ??ố?? ?ú? ??ố? ???. ??ệ? ??? ?ừ ?ộ? ?ướ? đó? ???è? đã ??ở ??à?? ?ộ? ?ướ? đứ?? ??ứ ? ??ê? ??ế ??ớ? ??? ??á? ??? ?ề ??ấ? ??ẩ? ?ạ?.

?ó? ?ạ?, ?â? ?ú? ?ó ?ầ? ???? ??ọ?? ?ấ? ?ớ? đố? ?ớ? ?ề? ???? ?ế ?ướ? ??à ??ủ ?ế? ?ò? ?ự? ?à? ?ô?? ????ệ?. ?â? ?ú? ??? đờ? ?à ?ạ? ??â? ???ế? ?ủ? ??ườ? ?ô?? ?â? ??ệ? ???, ??ô?? ??ỉ ?ề ?ặ? ?ậ? ??ấ? ?à ?ò? ?ả ?ề ?ặ? ???? ??ầ?. ?ã? ?ã? ?ẫ? ?ò? ???? ?ọ? ??ườ? ??ắ? ???? ??ữ?? ?ầ? đ?ệ? ?? ??? ??ấ? ???á?? ?ó?? ?ì?? ??? ??â? ?à ?â? ?ú?. Cây lúa chính là những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười của của bọn trẻ thôn quê với gắn liền với đời sống thường ngày. Cánh đồng thẳng cảnh cò bay cùng những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng  cùng mơi thơm của cây lúa khiến các bạn trẻ không bao giờ quên được.

Bài làm 2 : Tả bài văn về cây lúa quê em (nơi e gọi là ló )

Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới. Đối với người Việt chúng ta cây lúa không chỉ là một loại cây lương thực quý mà còn là một biếu tượng trong văn chương ẩn dưới “bát cơm”,”hạt gạo”.

Việt Nam, một nước có nền kinh tế nông nghiệp từ hàng ngàn năm nay. Từ một nước thiếu lương thực trầm trọng trong những năm chiến tranh nhưng hiện nay, nền nông nghiệp của nước ta không chỉ sản xuất ra đủ một lượng lớn lương thực đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới. Trong đó ngành trồng lúa ở nước ta là một trong những ngành ngành sản xuất lương thực vô cùng quan trọng và đạt được những thành tựu đáng kể, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Đối với người Việt chúng ta, hay phần lớn dân Á châu nói chung, cây lúa (tên khoa học là Oryza sativa) và hạt gạo là một loại thực phẩm hết sức gần gũi và đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong dinh dưỡng. Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, chúng ta đã làm quen với cơm gạo, và lớn lên theo cây lúa cùng hạt gạo. Với bản sắc văn hóa nông nghiệp, cây lúa và hạt gạo còn là một biểu tượng của cuộc sống. Ca dao, khẩu ngữ chúng ta có câu “Người sống về gạo, cá bạo về nước”, hay “Em xinh là xinh như cây lúa”, v.v.

Qua hàng nghìn năm lịch sử, lúa đã là cây lương thực chủ yếu nuôi sống các thế hệ người Việt cho đến nay. Trong đời sống tinh thần của con người, cây lúa cũng gắn bó thân thiết vô cùng. Điều đó được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ hàng ngày, trong cách nói, cách đặt tên, gọi tên từ cửa miệng của những người hai sương một nắng.
Bắt đầu từ lúc ném hột mộng xuống đồng. Thông thường ném buổi sáng thì buổi chiều mộng “ngồi” được, tức là rễ đã bám được vào đất và mầm nhọn đã xuôi hướng lên trời. Bác nông dân hoàn toàn có thể yên tâm vì nó đã sống được trong môi trường mới, đích thực của nó.

Qua hôm sau, mầm nhú lên cao hơn, bắt đầu có chút xanh xanh, người ta bảo là mạ đã “xanh đầu”. Mạ cũng có “gan”. “Gan mạ nằm ở thân non, dễ bị gãy nát. Nhổ không khéo, nhỡ để giập “gan” thì dảnh mạ sẽ “chết”.
Cấy xuống được vài ba hôm thì lúa đâm rễ mới, gọi là bén chân hay “đứng chân”. Cũng như chữ “ngồi” ở trên, chữ “đứng chân” rất chính xác, rất hình tượng, vì chỉ vài ba hôm trước do mới cấy, mọi cây lúa đều ngả nghiêng, xiêu vẹo, thậm chí có cây còn bị nổi trên mặt nước nữa. Giờ đây đã “đứng chân” được, tức là cũng giống như người ta, có một tư thế đứng chân vững vàng, đã chắc chắn bám trên mặt đất.

Khác với lúc nảy mầm, cây lúa sinh sôi bằng cách “đẻ nhánh”. Nhánh “con” nhánh “cái” thi nhau mọc ra, tần vần thành khóm. Vào khoảng tháng hai âm lịch, khắp cánh đồng mơn mởn màu xanh. Dáng cây thon thả, mềm mại, sắc lá non tơ đầy sức sống gợi cái gì đấy tươi trẻ, xinh xắn, dịu dàng. Đó chính là lúc cây lúa “đang thì con gái”, thời đẹp nhất của đời lúa, đời người. Gặp hôm trời quang mây tạnh, đứng ở đầu làng mà trông, cánh đồng trải ra bát ngát, đẹp tựa bức tranh.

Hết thời kỳ xuân xanh, lúa chuyển sang giai đoạn “tròn mình”, “đứng cái” rồi “ôm đòng”. Đòng lúa to nhanh, nắng mưa rồi mỗi ngày mỗi khác. “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Nếu mưa thuận gió hoà chỉ mươi hôm là lúa trổ xong. Nhưng chẳng may gặp kỳ khô hạn thì đòng không trổ lên được, người ta bảo bị “nghẹn”. “Nghẹn” là cực lắm rồi, là có cái gì nó vương vướng, như uẩn ức trong lòng…

Ngoài ra cũng có thể bị “ngã”, bị “nằm” lúc gặp gió lớn mưa to. Ông bà ta sợ nhất cảnh này vì mấy tháng trông cây đã sắp đến ngày hái quả. Nếu chẳng may bị “ngã” non thì hột thóc sẽ lép lửng, coi như hỏng ăn. Còn lúa “nằm” dưới nước, ngâm độ vài ngày thì hột thóc trương lên, nứt nanh và nảy mầm ngay trên bông. Mầm nhú trắng trông xót ruột. Xót ruột về khoe vui với nhau, thóc nhà tôi “nhe răng cười” ông ạ!

Người nông dân xưa nay vốn mộc mạc, chất phác. Chẳng phải họ văn vẻ gì đâu. Chỉ vì gần gũi quá, thân quen quá. Ban ngày vác cuốc ra đồng thăm lúa. Ban đêm giấc mơ toàn thấy những cây lúa. Lúa là đói no, là người bạn có thể sẻ chia nỗi niềm, buồn vui tâm sự. Trải qua chiều dài các thế hệ, đời lúa lặn vào đời người. Và rồi, đời người lại chan hoà, gửi gắm vào đời lúa thông qua những từ ngữ nôm na, những tên gọi sinh động kể trên.

Cây lúa gần gũi với người nông dân cũng như bờ tre, khóm chuối. Bởi vậy thấm đẫm tình người và hồn quê, càng nắng mưa, sương gió, càng nồng nàn hoà quyện thân thương. Nông nghiệp Việt Nam vốn mang dáng dấp một nước – nền công nghiệp lúa nước bao đời nay cho nên cây lúa gắn bó, gần gũi với người Việt, hồn Việt là lẽ dĩ nhiên.

Bài Làm 3 : Các em Phân tích bài văn cây lúa quê em 
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Đất nước Việt Nam – cái nôi của nền văn minh lúa nước, bên mỗi xóm thôn bản làng, những cánh đồng xanh thẳm trải dài tít tận chân mây như dấu hiệu cho mọi du khách nhận ra đất nước nông nghiệp với sự gắn bó của con người cùng cây lúa xanh tươi.

úa là cách gọi thông thường không biết tự bao giờ trong từ điển Việt Nam, để chỉ loài cây lương thực chính trong ươm mầm từ những hạt thóc vàng căng mẩy. Hạt thóc ngâm nước ủ lên mầm gieo xuống lớp bùn sếch sang trở thành những cây mạ xanh non. Sau khi làm đất cày bừa kĩ, mạ non được bó lại như thằng bé lên ba con còn theo mẹ ra đồng và được cắm xuống bùn sâu qua bàn tay chăm sóc của người nông dân từng ngày, từng giờ lên xanh tươi tốt thành những ruộng lúa mênh mông bờ nối bờ thăm thẳm.

Lúa được phát triển theo ba giai đoạn chính: Giai đoạn mẹ non, mảnh mai yếu ớt như em bé sơ sinh run rẩy trước nắng mai hay gió bão lạnh lẽo. Những ngày mùa đông buốt giá, gieo mạ rồi để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân, chẳng có người nông dân nào không xuýt xoa thương cho đám mạ con phải chịu cảnh rét buốt, thế là bao túi ni lông che kín bốn xung quanh bờ thửa ngăn cho cái rét không làm lạnh chân mạ.

Nắng hửng trời quan, bà già mùa đông mệt mỏi đi nghỉ ngơi nhường chỗ cho chị mùa xuân nhảy múa ca hát cùng lũ chim trên cành, bà con xã viên tưng bừng phấn khởi sau cái tết đón năm mới cùng với mạ non hồi sức vẫn kiên nhẫn vượt qua rét mướt, đã nô nức ra đồng làm việc. Họ đố nhau về bó mạ:

Việt Nam đất nước quê hương tôi

Mía ngọt chè xanh qua những nương đồi

Đồng xanh lúa rập rờn biển cả…

Thế là người cày người cấy, trâu bò làm bạn với nhà nông, chỉ trong vòng một tuần những cánh đồng đất ải trắng trước đây đã thành những ruộng lúa xanh non. Lúa cứ thế lớn lên dưới bàn tay chăm sóc nâng niu của các bác nông dân, trưởng thành đến thì con gái, đẻ nhánh sinh sôi thành những khóm to chật ruộng. Rì rào rì rào… lúa thì thầm ào ào trong gió như kể chuyện ngàn xưa. Những chiếc lá lúa dài giống hình lưỡi lê nhưng yểu điệu duyên dáng như trăm ngàn cánh tay đùa giỡn với gió, sóng lúa nhấp nhô giữa buổi chiều hạ hay nắng sớm mùa xuân gợi bức tranh đồng quê thi vị mượt mà. Đó là đề tài quen thuộc của thơ và nhạc du dương:

Chẳng mấy mốc ba tháng nông nhàn đã qua, lúa vào đòng làm hạt, mùi thơm của lúa nếp, của gạo mới thoang thoảng đâu đây. Khắp cánh đồng người ta chỉ thấy một màu vàng rực tươi rói, những bông lúa hạt đều tăm tắp uốn cong như lưỡi câu báo hiệu một mùa vàng bội thu. Ngày mùa cả làng quê toàn màu vàng, ngoài đồng lúa vàng xuộm, dưới sân rơm và thóc vàng ròn, chú cún vàng nhảy nhót lăng xăng như chia sẻ cùng chủ. Ai mà chẳng vui khi thành quả lao động của mình đến ngày được gặt hái.

Cứ thế một hay hai vụ lúa trở thành cây lương thực chính của người nông dân.: Vụ chiêm xuân từ tháng giêng đến tháng 4, tháng 5; vụ mùa từ tháng 6 đến tháng 9, tháng 10. Cây lúa đã đem đến cho đất nước một nguồn thu lớn, mỗi hécta cho ba tấn thóc, không chỉ là cung cấp lương thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong nước mà nó còn là nguồn xuất khẩu gạo.

Chúng ta tự hào có những cánh đồng lúa thóc quê hương như cánh đồng năm tấn ở Thái Bình, Đồng Tháp Mười ở đồng bằng Sông Cửu Long. Năm tháng trôi qua bước sang thế kỉ XXI, Việt Nam đi dần vào xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng hình ảnh cây lúa và giá trị tiềm năng của nó vẫn là vị trí số một trong quá trình phát triển đất nước chẳng thế mà nó được lấy làm biểu tượng của các nước trong khối ASEAN như một báu vật quý.

Bài làm 3 : Thuyết minh về cay lúa quê em – Văn học lớp 9

Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới. Đối với người Việt chúng ta cây lúa không chỉ là một loại cây lương thực quý mà còn là một biếu tượng trong văn chương ẩn dưới “bát cơm”,”hạt gạo”. Việt Nam, một nước có nền kinh tế nông nghiệp từ hàng ngàn năm nay.

Từ một nước thiếu lương thực trầm trọng trong những năm chiến tranh nhưng hiện nay, nền nông nghiệp của nước ta không chỉ sản xuất ra đủ một lượng lớn lương thực đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới. Trong đó ngành trồng lúa ở nước ta là một trong những ngành ngành sản xuất lương thực vô cùng quan trọng và đạt được những thành tựu đáng kể, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Đối với người Việt chúng ta, hay phần lớn dân Á châu nói chung, cây lúa (tên khoa học là Oryza sativa) và hạt gạo là một loại thực phẩm hết sức gần gũi và đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong dinh dưỡng. Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, chúng ta đã làm quen với cơm gạo, và lớn lên theo cây lúa cùng hạt gạo. Với bản sắc văn hóa nông nghiệp, cây lúa và hạt gạo còn là một biểu tượng của cuộc sống. Ca dao, khẩu ngữ chúng ta có câu “Người sống về gạo, cá bạo về nước”, hay “Em xinh là xinh như cây lúa”, v.v.. – Qua hàng nghìn năm lịch sử, lúa đã là cây lương thực chủ yếu nuôi sống các thế hệ người Việt cho đến nay.

Trong đời sống tinh thần của con người, cây lúa cũng gắn bó thân thiết vô cùng. Điều đó được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ hàng ngày, trong cách nói, cách đặt tên, gọi tên từ cửa miệng của những người hai sương một nắng. Bắt đầu từ lúc ném hột mộng xuống đồng. Thông thường ném buổi sáng thì buổi chiều mộng “ngồi” được, tức là rễ đã bám được vào đất và mầm nhọn đã xuôi hướng lên trời. Bác nông dân hoàn toàn có thể yên tâm vì nó đã sống được trong môi trường mới, đích thực của nó. Qua hôm sau, mầm nhú lên cao hơn, bắt đầu có chút xanh xanh, người ta bảo là mạ đã “xanh đầu”. Mạ cũng có “gan”. “Gan mạ nằm ở thân non, dễ bị gãy nát. Nhổ không khéo, nhỡ để giập “gan” thì dảnh mạ sẽ “chết”. Cấy xuống được vài ba hôm thì lúa đâm rễ mới, gọi là bén chân hay “đứng chân”. Cũng như chữ “ngồi” ở trên, chữ “đứng chân” rất chính xác, rất hình tượng, vì chỉ vài ba hôm trước do mới cấy, mọi cây lúa đều ngả nghiêng, xiêu vẹo, thậm chí có cây còn bị nổi trên mặt nước nữa.

Giờ đây đã “đứng chân” được, tức là cũng giống như người ta, có một tư thế đứng chân vững vàng, đã chắc chắn bám trên mặt đất. Khác với lúc nảy mầm, cây lúa sinh sôi bằng cách “đẻ nhánh”. Nhánh “con” nhánh “cái” thi nhau mọc ra, tần vần thành khóm. Vào khoảng tháng hai âm lịch, khắp cánh đồng mơn mởn màu xanh. Dáng cây thon thả, mềm mại, sắc lá non tơ đầy sức sống gợi cái gì đấy tươi trẻ, xinh xắn, dịu dàng. Đó chính là lúc cây lúa “đang thì con gái”, thời đẹp nhất của đời lúa, đời người.

Gặp hôm trời quang mây tạnh, đứng ở đầu làng mà trông, cánh đồng trải ra bát ngát, đẹp tựa bức tranh. Hết thời kỳ xuân xanh, lúa chuyển sang giai đoạn “tròn mình”, “đứng cái” rồi “ôm đòng”. Đòng lúa to nhanh, nắng mưa rồi mỗi ngày mỗi khác. “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Nếu mưa thuận gió hoà chỉ mươi hôm là lúa trỗ xong. Nhưng chẳng may gặp kỳ khô hạn thì đòng không trỗ lên được, người ta bảo bị “nghẹn”. “Nghẹn” là cực lắm rồi, là có cái gì nó vương vướng, như uẩn ức trong lòng… Ngoài ra cũng có thể bị “ngã”, bị “nằm” lúc gặp gió lớn mưa to.

Ông bà ta sợ nhất cảnh này vì mấy tháng trông cây đã sắp đến ngày hái quả. Nếu chẳng may bị “ngã” non thì hột thóc sẽ lép lửng, coi như hỏng ăn. Còn lúa “nằm” dưới nước, ngâm độ vài ngày thì hột thóc trương lên, nứt nanh và nảy mầm ngay trên bông. Mầm nhú trắng trông xót ruột. Xót ruột về khoe vui với nhau, thóc nhà tôi “nhe răng cười” ông ạ! Người nông dân xưa nay vốn mộc mạc, chất phác. Chẳng phải họ văn vẻ gì đâu. Chỉ vì gần gũi quá, thân quen quá. Ban ngày vác cuốc ra đồng thăm lúa.

Ban đêm giấc mơ toàn thấy những cây lúa. Lúa là đói no, là người bạn có thể sẻ chia nỗi niềm, buồn vui tâm sự. Trải qua chiều dài các thế hệ, đời lúa lặn vào đời người. Và rồi, đời người lại chan hoà, gửi gắm vào đời lúa thông qua những từ ngữ nôm na, những tên gọi sinh động kể trên. Cây lúa gần gũi với người nông dân cũng như bờ tre, khóm chuối. Bởi vậy thấm đẫm tình người và hồn quê, càng nắng mưa, sương gió, càng nồng nàn hoà quyện thân thương.

Nông nghiệp Việt Nam vốn mang dáng dấp một nước nền công nghiệp lúa nước bao đời nay cho nên cây lúa gắn bó ,gần gũi với người Việt,hồn Việt là lẽ dĩ nhiên. Dưới đây là 1 đoạn thuyết minh về cây lúa mà mình sưu tầm được,bạn có thể tham khảo thêm: Từ ngàn đời nay,cây lúa đã gắn bó với con người,làng quê Việt nam.Và đồng thời cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh-nền văn minh lúa nước. Cây lúa không chỉ mang lại sự no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa và tinh thần.hạt lúa và người nông dân cần cù,mộc mạc là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh của đồng quê Việt nam hiện nay và mãi mãi về sau Là cây trồng thuộc nhóm ngũ cốc,lúa cũng là cây lương thực chính của người dân Việt Nam nói riêng và người dân châu á nói chung.Cây lúa ,hạt gạo đã trở nên thân thuộc gần gũi đến mức từ bao đời nay người dân Việt Nam coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Từ những bữa cơm đơn giản đến các bữa tiệc quan trọng không thể thiếu sự góp mặt của cây lúa,chỉ có điều nó được chế biến dưới dạng này hay dạng khác.Không chỉ giữ vai trò to lớn trong đời sống kinh tế,xã hội mà còn có giá trị lịch sử,bởi lich sử phát triển của cây lúa gắn với lịch sử phát triển của cả dân tộc VN,in dấu ấn trong từng thời kỳ thăng trầm của đất nước.Trước đây cây lúa hạt gạo chỉ đem lại no đủ cho con người, thì ngày nay nó còn có thể làm giàu cho người nông dân và cho cả đất nước nếu chúng ta biết biến nó thành thứ hàng hóa có giá trị. Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước,hạt gạo gắn liền với sự phát triển của dân tộc…..cho đến nay vẫn là nền kinh tế của cả nước.

Chiều về đứng ở sườn đê
Hương thơm hạt thóc vọng về tới nơi
Sơn hào hải vị đất trời
Cơm quê mẹ nấu cả đời khó quên

Trên đây là một số bài văn thuyết minh về cây lúa Việt Nam được nhiều em học sinh làm bài được sưu tầm lại cho các bạn, hãy tham khảo những lời văn hay, ý đẹp để bạn có thể có mọt bài phân tích về cây lúa hay nhất cho bản thân. Cây lúa sẽ mãi mãi là người bạn tri kỉ của nông dân cũng như người bạn đầy kỉ niệm thời thơ ấu của những đứa trẻ. Vậy hãy cùng theo dõi chúng tôi để bạn có thể tham khảo những bài văn hay, mới nhất mà chúng tôi cập nhật nhé.

Related Posts

Hướng dẫn làm thơ lục bát và song thất lục bát hay dành cho mọi lứa tuổi

Nói đến thơ lục bát chắc hẳn ai cũng từng được đọc và được nghe bởi nó vẫn luôn hiện lên xung quanh cuộc sống của chúng…

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ

Soạn bài: Mấy ý nghĩ về thơ

Soạn bài: Mấy ý nghĩ về thơ

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Soạn bài: Đô-xtôi-ép-xki

Soạn bài: Đô-xtôi-ép-xki

Soạn bài: Đô-xtôi-ép-xki

Hồ Chí Minh

Soạn bài: Tác giả Hồ Chí Minh

Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.